Trang chủ | Giới thiệu | Hình ảnh | Liên hệ

Tiếng Việt   English
 

Web Google

 
 LIÊN KẾT
 

 DOWNLOAD
  ›  ngiên cứu về .... 
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Admin :

Title Title

  Support :

Title Title
 THỐNG KÊ WEBSITE
  Đang xem : 28
  Số lượt truy cập : 1137443
 
 › CẢM TƯỞNG CỦA CÁC CỰU CHIẾN BINH DA CAM HẢI PHÒNG KHI ĐIỀU DƯỠNG TAI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM
   Cập nhật ngày : 3 / 8 / 2009

        §ư­îc sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ nư­íc,Trung ư­¬ng Héi cùu chiÕn binh ViÖt nam vµ Héi cùu chiÕn binh thµnh phè H¶i Phßng, chóng t«i ®­ưîc ®Õn Lµng H÷u NghÞ ®iÒu d­ưìng.

T¹i ®©y chóng t«i ®­ưîc c¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m ®èc, c¸c ®ång chÝ Phßng Hµnh chÝnh, Tµi chÝnh, hËu cÇn, c¸c y, b¸c sÜ cña Trung t©m Y tÕ, c¸c thÇy, c« gi¸o cña Trung t©m Gi¸o dôc H­ưíng nghiÖp…vµ bÖnh viÖn Qu©n ®éi 354 quan t©m gióp ®ì, ®éng viªn, ®ư­îc c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc phi chÝnh phñ trong n­ưíc, ngoµi n­ưíc , c¸c ch¸u sinh viªn, t×nh nguyªn viªn ®Õn tÆng quµ, giao l­ưu, h¸t cho c¸c b¸c nghe ®éng viªn c¸c b¸c v­ưît qua bÖnh tËt. Chóng t«i cßn ®­ưîc Lµng H÷u NghÞ ViÖt Nam tæ chøc ®i viÕng L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, th¨m b¶o tµng Hå ChÝ Minh vµ b¶o tµng lÞch sö qu©n sù ViÖt Nam

Chóng t«i mong muèn c¸c tæ chøc x· héi ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam, uèng nư­íc nhí nguån, quan t©m h¬n n÷a ®Ó c¸c n¹n nh©n da cam v¬i ®i nh÷ng ¸c c¶m vÒ bÖnh tËt vµ chiÕn tranh.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

LµngH÷unghÞ ViÖt Nam,Th¸ng 6 n¨m 2009

§oµn tr­ëng §oµn Cùu chiÕn binh da cam H¶i Phßng

                                 TrÇn Träng Th¶o

Quay lại
Tin khác
 
 › Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18/3/1998-18/3/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Lần II) Làng Hữu Nghị Việt Nam và Hội nghị Ủy ban quốc tế Làng Hữu Nghị VN lần thứ XVII.
 
 ›  Ấm áp nghĩa tình
 
 › Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan thăm và tặng quà Làng Hữu Nghị Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu 2016
 
 › Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy DEMOTTE thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam - Hội cựu chiến binh Việt Nam
 
 › Đại sứ Mỹ Ted Osius đến thăm, tặng quà và chung vui Tết Trung thu với các cháu khuyết tật ở Làng Hữu Nghị Việt Nam
 
 › Đoàn sinh viên quốc tế thăm và giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam Làng Hữu Nghị Việt Nam
 
 › Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam
 
 › Bộ Quốc Phòng thăm và tặng quà Làng Hữu Nghị Việt Nam
 
 › Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh, tặng quà cho làng Hữu nghị Việt Nam
 
 › Hội nghị Ủy ban quốc tế lần thứ 16 về Làng Hữu Nghị VN
 

 

Tìm tin theo ngày / /

 TIN MỚI

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18/3/1998-18/3/2
Ấm áp nghĩa tình
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào H
Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ
Đại sứ Mỹ Ted Osius đến thăm, tặng quà và chung vu
Đoàn sinh viên quốc tế thăm và giao lưu với các nạ
Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm, t
Bộ Quốc Phòng thăm và tặng quà Làng Hữu Nghị Việt
Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh, tặng quà cho làng
Hội nghị Ủy ban quốc tế lần thứ 16 về Làn
 LIÊN KẾT
 

Copyright (c) langhuunghivietnam.vn 2008