Trang chủ | Giới thiệu | Hình ảnh | Liên hệ

Tiếng Việt   English
 

Web Google

 
 LIÊN KẾT
 

 DOWNLOAD
  ›  ngiên cứu về .... 
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Admin :

Title Title

  Support :

Title Title
 THỐNG KÊ WEBSITE
  Đang xem : 68
  Số lượt truy cập : 1137483
 
   Thông tin hoạt động
 › TẾT TRỒNG CÂY, ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  Cập nhật ngày : 6 / 3 / 2010
 
Trong không khí ấm áp đầu xuân, nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây 50 năm về trước.

Xem tiếp 
 › Tình nguyện viên quốc tế vì hoà bình gói bánh chưng tặng các cựu chiến binh và các cháu là nan nhân chất độc da cam nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010
  Cập nhật ngày : 11 / 2 / 2010
 
Nhóm tình nguyện viên quốc tế vì hoà bình đến từ Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Việt Nam tham gia hoạt động tình nguyện tại Làng Hữu Nghị đúng vào dịp Tết cổ truyền Việt Nam sắp đến (Tết Canh Dần).

Xem tiếp 
 › LỜI CA TIẾNG HÁT LÀM VƠI BỚT NỖI ĐAU DA CAM
  Cập nhật ngày : 29 / 12 / 2009
 

Cán bộ và nhân viên Làng Hữu Nghị Việt Nam mặc dù công việc chính hàng ngày rất bận rộn còn tham gia tích cực các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt Làng Hữu Nghị Việt Nam đã hưởng ứng và tham gia tích cực  phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội phát động để lấy thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1998 – 6/12/2009) và đã đạt được kết quả tốt đẹp cụ thể như sau:


Xem tiếp 
 › Chương trình giao lưu nghệ thuật thắp sáng niềm hy vọng
  Cập nhật ngày : 2 / 10 / 2009
 

9h, ngày 8/8/2009 tại Nhà hát lớn của Thủ đô Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp sáng niềm hy vọng nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam”.


Xem tiếp 
 › ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH, UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ĐẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CHÁU, CỰU CHIẾN BINH BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM- ĐIOXIN TẠI LÀNG HỮU NGHỊ.
  Cập nhật ngày : 4 / 9 / 2009
 
Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2009 ), đúng 15h ngày 25/7/2009 Đại tướng Phùng Quang Thanh, uỷ viên Bộ Chính trị, bộ trưởng bộ Quốc Phòng đã đến thăm và tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Quốc Phòng, tổng cục Chính trị và tổng cục Hậu cần. Đón đoàn có các đồng chi: Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt nam; Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, phó Chủ tịch Hội; đại diện các phòng, ban cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam và toàn thể cán bộ, công nhân viên, các CCB và các cháu Làng Hữu Nghị.  

Xem tiếp 
 › CÔNG ĐOÀN BP LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM TỔ CHỨC LAO ĐỘNG NGOẠI KHOÁ HƯỞNG ỨNG NGÀY VÌ NGƯỜI TÀN TẬT VIỆT NAM 18/4/2009.
  Cập nhật ngày : 31 / 5 / 2009
 

H­­­­ưởng øng ngµy v× ng­ười tµn tËt ViÖt Nam ngµy 18/4/2009, c¸n bé, nh©n viªn, cùu chiÕn binh vµ c¸c ch¸u Lµng H÷u NghÞ ViÖt Nam ®· phèi hîp víi sinh viªn t×nh nguyÖn (nhãm t×nh nguyÖn xanh, nhãm t×nh nguyÖn ®ång h­­ư¬ng NghÖ An – Hµ TÜnh thuéc tr­­ưêng kinh tÕ) tham gia lao ®éng ngo¹i kho¸, lµm vÖ sinh toµn bé ®­­ưêng ®i trong Lµng, c¾t cá, ch¨m sãc c©y xanh, gãp phÇn t¹o m«i trư­­êng xanh, s¹ch ®Ñp cho Lµng.


Xem tiếp 
 › CÔNG ĐOÀN BP LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2009-2010)
  Cập nhật ngày : 22 / 4 / 2009
 

    Ngµy 27/3/2009 võa qua C«ng ®oµn bé phËn Lµng H÷u nghÞ ViÖt Nam ®· tæ chøc §¹i héi nhiÖm  III (2009-2010). §Õn dù vµ chØ ®¹o §¹i héi cã c¸c ®/c §Æng Vò Dòng  BÝ th­ư Chi bé, Gi¸m ®èc Lµng H÷u nghÞ, §/c NguyÔn TiÕn Hû Chñ tÞch C«ng ®oµn c¬ quan Trung ­ư¬ng Héi, C¸c §/c Trong Ban gi¸m ®èc, c¸c tr­ưëng phßng cña Lµng H÷u nghÞ, c¸c ®/c UV BCH c«ng ®oµn c¬ quan TW Héi CCB VN, c¸c ®/c ®¹i diÖn chi ®oµn thanh niªn c¬ quan TW Héi vµ sù cã mÆt ®«ng ®ñ cña c¸c ®oµn viªn c«ng ®oµn Lµng H÷u nghÞ.


Xem tiếp 
 › HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN GIA DED - ELISABATH TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM
  Cập nhật ngày : 22 / 4 / 2009
 

  lµ Elisebeth Dabrowski, sinh ra t¹i Ba Lan. ë ®ã bµ ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngµnh vËt lý trÞ liÖu t¹i Mroclaw (Breslau), sau ®ã bµ ®­ưîc tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é t¹i khoa thÇn kinh häc trÎ em thuéc bÖnh viÖn Woiwod (Koszalin) vµ hoµn thµnh tèt 2 kho¸ ®µo t¹o vÒ thÇn kinh häc ë trÎ em vµ ¸p dông ph­ư¬ng ph¸p trÞ liÖu Bobath.


Xem tiếp 
 › CHỦ TỊCH UBQT VỀ LÀNG HỮU NGHỊ VN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VN
  Cập nhật ngày : 22 / 4 / 2009
 

Thùc hiÖn biªn b¶n ghi nhí cña Héi nghÞ quèc tÕ vÒ Lµng H÷u NghÞ lÇn thø 12 häp vµo ngµy 16,17 th¸ng 3 n¨m 2008, ngµy 08 vµ ngµy 09 th¸ng 4 n¨m 2009 t¹i phßng häp – Toµ nhµ Hµnh chÝnh Lµng H÷u NghÞ ViÖt Nam.


Xem tiếp 
 › CÔNG ĐOÀN BP LÀNG HƯU NGHỊ TỔ CHỨC MÍT TINH KỸ NIỆM 99 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
  Cập nhật ngày : 18 / 7 / 2009
 

S¸ng ngµy 6/3/2009 toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Lµng H÷u nghÞ ®· tham  dù mÝt tinh kû niÖm 99 n¨m quèc tÕ phô n÷ 8.3.


Xem tiếp 

Trang : 1 2 3 4

 TIN MỚI

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18/3/1998-18/3/2
Ấm áp nghĩa tình
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào H
Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ
Đại sứ Mỹ Ted Osius đến thăm, tặng quà và chung vu
Đoàn sinh viên quốc tế thăm và giao lưu với các nạ
Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm, t
Bộ Quốc Phòng thăm và tặng quà Làng Hữu Nghị Việt
Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh, tặng quà cho làng
Hội nghị Ủy ban quốc tế lần thứ 16 về Làn
 LIÊN KẾT
 

Copyright (c) langhuunghivietnam.vn 2008